ชื่อคอร์ส Red-Team Cybersecurity

รายละเอียดคอร์ส

กำหนดเรียนแบบ Live

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- เรียนรู้วิธีการเจาะระบบอย่างมืออาชีพและการเป็น White Hacker จากประสบการณ์ตรงของนักเจาะระบบมืออาชีพ

- แนวทางการศึกษาและคุณวุฒิทางวิชาชีพที่จำเป็น (Certification)

- ขั้นตอนในการทดสอบเจาะระบบอย่างมืออาชีพ (Penetration Testing Methodology)

- องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเป็นนักเจาะระบบมืออาชีพ

- ฝึกปฎิบัติการทดสอบเจาะระบบโดย Hacker มืออาชีพ

   - Information Gathering

   - Scanning & Enumeration

   - Exploitation

   - Post-Exploitation

   - Web Application Hacking

- ฝึกปฏิบัติการทดสอบเจาะระบบในสถานะการณ์จำลองต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการทดสอบเจาะระบบ

วิทยากรในหลักสูตร

นาย วัชรพล วงศ์อภัย

นาย พงศ์กร เอกวิจิตรกุล

เนื้อหา

 • - Career Ethics
 • - Red team Role and Responsibility
 • - Cyber Hacking Methodology and Framework
 • - Penetration Testing Knowledge Sharing
 • - Information Gathering Tools
 • - Overview Information Gathering
 • - Domain Information Gathering
 • - DNS Information Gathering
 • - Search Engine for Penetration Tester
 • - OSINT (Open-Source Intelligence) Techniques
 • - Web Application Information Gathering
 • - Scanning Techniques
 • - Enumeration Techniqies
 • - Enumeration Tools
 • - Vulnerability Assessment with Nmap
 • - Scanning with Nmap Script Engine
 • - BufferOverflow Techniques
 • - Manual Fuzzing Techniques
 • - Manual BufferOverflow (Commercial Software)
 • - Manual Exploitation Techniques
 • - Exploitation Toolkits
 • - Exploitation Framework (Metasploit)
 • - Windows Post-Exploitation Techniques
 • - Post-Exploitation with Meterpreter
 • - Linux Post-Exploitation Techniques
 • - Privileges Escalation Techniques (Linux, Windows)
 • - Introduction to OWASP Top 10
 • - Introduction to OWASP Testing Guide
 • - Manual Fuzzing Web Application
 • - Web Application Debug Tools (Burp Suite ,OWASP ZAP)
 • - Web Application attack Techniques (OWASP Top 10)
 • - Automate Web Application Security Assessment
 • - Step-by-Step Penetration Testing Lab Guide and Mini CTF
 • - Penetration Testing Mindset for PentesTer
 • - Practice Penetration Testing Skill with Challenge Environment
SALE
9,028.13
จาก 12,037.50 ฿

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

Live 24 ชั่วโมง

เข้าถึงบทเรียนได้ตลอดชีพ

เข้าถึงผ่าน Desktop & Mobile

ผู้สอน

วัชรพล วงศ์อภัย

ประวัติผู้สอน


อาชีพ ไม่มีข้อมูล

ระดับการศึกษา บัณฑิต (ปริญญาตรี)

วิทยากร ไม่มีข้อมูล

e-Certificate of Completion

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อเรียนจบและผ่านการวัดผล การประเมินทั้งหมดแล้ว

แบบทดสอบฟรี

คอร์สนี้มีแบบทดสอบฟรี
ทราบผลทันที

แบบทดสอบที่จะทำให้คุณรู้ว่าชื่นชอบและ
มีความถนัดด้านไหน

เริ่มทำแบบทดสอบ

ความคิดเห็นผู้เรียน

ยอดผู้เข้าชมคอร์ส ( 160 )

รีวิว